Yrityksille

Yrityksille

 

Tiimiakatemia® menetelmä on syntynyt alun perin 25 vuotta sitten yrittäjyyteen ja markkinoinnin opintoihin keskittyvänä ammattikorkeakoulu-sovelluksena. Sen punaisena lankana on ollut alusta asti käytännöllisyys, teorian soveltaminen käytäntöön, oppiminen tekemisen kautta ja kehittämistyö kokeilujen kautta. Menetelmän tavoite on synnyttää tiimiyrittäjyyttä, jolla tarkoitetaan niin yhteisöllistä yrittäjyyttä kuin tiimissä toimimista yrittäjämäisellä asenteella. Olennainen osa tätä asennetta on jatkuvan oppimisen ja kehittämisen tahtotila.

Työelämässä tiimioppiminen on tiimin jäsenten vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä. Vuorovaikutusta toteutetaan tiimin valmentajan ohjaamissa tiimin ”harjoitussessioissa” tai ”sparraussessioisssa”. Niissä tiimin jäsenet oppivat toinen toisiltaan, kehittävät työpaikkaansa eteenpäin sekä asettavat toiminnalleen tavoitteita. Kantava idea on yksinkertainen: ammattilaiset oppivat parhaiten muiden ammattilaisten kanssa.

Tiimiakatemia® Menetelmä on teorian, käytänteiden ja mallinnuksien yhdistelmä, jolla saadaan aikaan tiimioppimista ja ketterää kehitystä. Se on sovellettavissa tiimien ja koko organisaation johtamistyöhön.

Menetelmän ytimessä on yksilöistä koostuva oppimistiimi, jota ohjaa ja valmentaa tiimivalmentaja. Hän hallitsee Tiimiakatemia® Menetelmän. Tiimivalmentaja luo puitteet tiimin ja yksilön oppimiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle.

Tiimiakatemia® menetelmään kuuluu oleellisesti:

 • työntekijöiden aktiivinen osallistuminen oman itsensä kehittämiseen suoraan työssä
 • organisaation kehittäminen
 • oppiminen muiden kanssa
 • yksilön ja tiimin tavoitteiden asettaminen, seuranta, arviointi, palautteen antaminen ja tuloksekkuus
 • valmentavan johtamisen keinojen hyödyntäminen
 • työntekijöiden yrittäjämäisen asenteen kasvattaminen
 • sovellettavuus eri toimintaympäristöihin.

 

Mitä Tiimiakatemia® menetelmä tarkoittaa yrityksessä?

Tiimioppiva organisaatio on kokonaisuus, jossa hyödynnetään Tiimiakatemia® menetelmää niin johtamisessa, arjen työssä kuin erityisten kehitysprojektien tekemisessä. Se ei ole yksittäisiä tiimipalavereja, vaan tapa toimia.

Tiimioppivassa organisaatiossa jokainen on aktiivinen oppija, tekijä ja menetelmän soveltaja. Tiimioppiva organisaatio tarvitsee yhteisen vision, tiimioppimista tukevat rakenteet ja toimintamallit, tarpeellista osaamista ja yhteisöllistä tukea.

Tiimioppivan organisaation saamat hyödyt:

 • tiimityötaitojen parantuminen
 • opit ja kokemukset eivät jää vain yhden ihmisen osaamiseksi vaan niistä tulee koko tiimin osaamista
 • uusien työmenetelmien kehittäminen ja sitä kautta toiminnan tehostaminen
 • valmentavan johtamisen taitojen lisääminen
 • tiimi kannustaa itseohjautuvuuteen ja vastuunkantoon (ns. litteä organisaatio)
 • tiimiläiset näkevät kokonaiskuvan, eivät vain yksittäistä työtehtävää.

 

Työntekijän rooli on toimia tiimipelaajana ja aktiivisena tiimin jäsenenä. Tiimi työskentelee yhdessä asettamiensa tavoitteiden eteen. Tiimissä tärkeintä on yhteinen oppiminen ja toiminnan kehittäminen jokaisen asiakasprojektin myötä. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu yhteisen tekemisen tasosta ja omien tavoitteidensa saavuttamisesta. Jäsenillä on erilaisia rooleja, erilaisia toimintatapoja ja vahvuuksia. Huipputiimissä nämä erilaisuudet muodostavat yhteen hiileen puhaltavan ja jokaisen potentiaalia hyödyntävän ”koneiston”.

Tiimiliiderin rooli on toimia oman tiiminsä liiderinä hyödyntäen Tiimiakatemia® Menetelmän keinoja. Hän tukee ja tsemppaa tiimin jäseniä asiakasprojekteissa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Ote on valmennuksellinen, ei kontrolloiva, käskyttävä tai hierarkiaa korostava.

Johdon ja johtajien rooli on toimia tiimivalmentajina tiimiliidereille ja tiimeille. Johtaja mahdollistaa tiimien toimimisen parhaalla mahdollisella tavalla. Myös johdon jäsenet itse toimivat tiiminä. Johto vastaa yhteisen vision luomisesta ja luo mahdollisuudet sen vaatimien rakenteiden ja toimintamallien kehittymiselle. Tiimioppiva organisaatio rakennetaan yhdessä tekemällä.

 

Mitä tiimioppivan organisaation luominen vaatii?

Rohkeutta, tahtoa, yhteistä visiota, muutosvalmiutta ja tarvittavan osaamisen hankkimista. Muutosta ei tarvitse tehdä yksin. Tiimioppimisen Startti ja Tiimimestari -valmennukset antavat työkaluja ja osaamista tiimivalmentajana toimimiseen ja Tiimiakatemia® Menetelmän soveltamiseen. Lisäksi Uuden aallon johtaminen  -valmennus on erityisesti johdolle suunnattu valmennuskokonaisuus.

Organisaation on mahdollista hankkia myös Tiimiakatemia® sertifikaatti. Se todistaa, että organisaatio käyttää tiimioppimisen menetelmiä ja sillä on sen käytön edellyttämät rakenteet ja tapa toimia. Sertifiointiprosessi sisältää toimintasuunnitelman, tarvittavat valmennukset, ohjauksen ja tuen, joita tarvitaan matkalla tiimioppivaksi organisaatioksi.

 

Lue tarinoita tiimioppimisen menetelmiä sovellutuksista:

Tiimioppiva organisisaatio: Finnchat Oy 

Tiimioppimisen menetelmien soveltaminen: Wärtsilä

Tiimiakatemia® Menetelmällä valmentavaa johtamista: Jani Konsi ja M&W Software

 

Tutustu valmennuksiimme:

Tiimiakatemia® MBA on kehityksennälkäisen valmentavan johtajan ohjelma, joka antaa lisäpontta kasvuun ja tuloksekkuuteen.

Tiimiakatemia® Tiimioppimisen startti -valmennus on viiden päivän valmennus joka antaa perustiedot tiimitoiminnasta ja tiimioppimisesta. Sopii koko työyhteisölle.

Tiimiakatemia® Tiimimestari -valmennus antaa tieto-taidon toimia tiimivalmentajana ja valmentavana johtajana. Sopii erityisesti johtajille, esimiehille ja tiiminvetäjille.

Tiimiakatemia® Ihmevalmentaja -valmennus on jatko-ohjelma Tiimimestarin käyneille. Se syventää osaamista tiimioppivan yhteisön rakentamisesta.

Tiimiakatemia® Uuden aallon johtaminen -valmennus syventää johdon osaamista toimia valmentavana johtajana. Sopii erityisesti johtoryhmälle ja esimiehille.

Tiimiakatemia® sertifioinnin avulla voit sertifioida avainpelaajiesi osaamisen tai koko organisaatiosi.