Oppilaitoksille

Oppilaitoksille

 

Tiimiakatemia® menetelmä on syntynyt alun perin sovellutuksena ammattikorkeakouluun. Sen punaisena lankana on ollut alusta asti teorian soveltaminen käytäntöön ja tekemällä oppiminen. Kuluneiden vuosikymmenien aikana menetelmä on hioutunut tiimioppimisen pedagogiikaksi. Sitä voidaan käyttää niin peruskouluissa, lukioissa, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa.

Tiimioppiminen on opiskelijoiden vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista. Vuorovaikutusta toteutetaan tiimivalmentajan ohjaamissa tiimin dialogitapaamisissa. Yhteisessä dialogissa yksilön oppiminen muuttuu yhteisölliseksi oppimiseksi: opiskelija oppii muilta ja muiden kanssa heidän ideoistaan, näkemyksistään ja kokemuksistaan.

Tiimiakatemia® menetelmä on teorian, käytänteiden ja mallinnuksien yhdistelmä, jolla saadaan aikaan tiimioppimista. Se on sovellettavissa niin opetustyöhön kuin organisaatioiden tiimityöskentelyyn ja tiimien johtamiseen.

Menetelmän ytimessä on opiskelijoista koostuva oppimistiimi. Tiimi koostuu pääsääntöisesti 10-25 opiskelijasta, jotka yhteisen dialogin ja käytännön kokemuksien jakamisen avulla oppivat yhdessä. Oppimistiimi voi jakautua pienempiin projektitiimeihin, joissa toteutetaan käytännön projekteja.

Jokaisella tiimillä on oma Tiimiakatemia® menetelmän hallitseva tiimivalmentaja. Hän ohjaa ja valmentaa tiimiä esimerkiksi auttamalla löytämään tiimin jäsenille omat pelipaikkansa, asettamaan yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä, löytämään projekteja, ratkaisemaan konflikteja sekä luomaan kannustavaa joukkuehenkeä.

Tiimiakatemia® menetelmään kuuluu oleellisesti:

 • opiskelijan aktiivinen osallistuminen omaan oppimisprosessiin
 • oppiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • yksilön ja tiimin tavoitteiden asettaminen, seuranta, arviointi, reflektointi, palautteen antaminen ja tuloksekkuus
 • monimuotoinen oppiminen, erilaisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • aktiivinen tiedon etsintä, sen soveltaminen käytännössä ja uuden tiedon synnyttäminen
 • kannustus toimintaan, omien vahvuuksien hyödyntämiseen, ilon kautta tekemiseen ja sisäsyntyisen motivaation löytämiseen
 • sovellettavuus  – jokainen voi rakentaa oman toimintaympäristöönsä parhaiten sopivan mallin.

 

Mitä Tiimiakatemia® menetelmä tarkoittaa oppilaitoksissa?

Tiimioppiva koulu on yhteisö, jossa hyödynnetään tiimioppimisen pedagogiikkaa niin opiskelijoiden opetuksessa kuin opetushenkilöstön ja johdon toiminnassa. Se ei siis ole yksittäisiä oppitunteja tai toisistaan irrallisia ryhmätöitä, vaan tapa toimia.

Tiimioppivassa koulussa jokainen on aktiivinen oppija, toimija ja menetelmän soveltaja. Tiimioppiva koulu tarvitsee yhteisen vision, tiimioppimista tukevat rakenteet ja toimintamallit, tarpeellista osaamista ja yhteisöllistä tukea.

Peruskoulussa ja lukiossa Tiimiakatemia® Menetelmän avulla voidaan rakentaa monialaisia ja monimuotoisia tunti- ja kurssikokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tiimioppimista. Ammattikouluissa menetelmän avulla voidaan rakentaa yrittäjämäistä ja yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa oppimistapaa.

 

Tiimiakatemia® menetelmää käytettäessä opettajan rooli muuttuu tiedon antajasta tiimivalmentajaksi eli ohjaajaksi. Tiimivalmentajan roolissa opettaja tukee opiskelijoita etsimään tarvittavan tiedon ja soveltamaan sitä. Hän kannustaa opiskelijoita aktiiviseen oppimiseen ja käytännön tekojen tekemiseen.

Tiimivalmentamisen menetelmät ovat todistetusti sovellettavissa alakoulusta korkeakouluun, jolloin jokaisella asteella tiimivalmentajan rooli on hieman erilainen. Opettajalta tiimivalmentajan rooli vaatii omien ajatusmallien ravistelua, uudenlaisten toimintatapojen omaksumista ja jokaisen oppimisvaiheen hallitsemisesta luopumista. Tilalle tulee aitoa kohtaamista opiskelijoiden kanssa, soveltamisen vapautta ja mahdollisuus syventää omaa ja opiskelijoiden motivaatiota. Opettaja on myös itse aktiivinen oppija ja tiimin jäsen – on oleellista, että opettajat käyvät myös keskenään dialogia, harjoittelevat tiimissä toimimista ja oppivat yhdessä.

Opiskelijan rooli muuttuu tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon soveltajaksi. Opiskelija omistaa oman oppimisensa ja luo oman polkunsa asettamaansa päämäärään. Hän toimii tiimin jäsenenä ja harjoittelee yhdessä tekemistä ja dialogia.

Johdon ja johtajien rooli on mahdollistaa opettajien toimiminen tiimivalmentajan roolissa ja kannustaa yhteisössä tiimiajattelua. Myös johto itse toimii tiiminä ja aktiivisina oppijoina. Johto vastaa, että tiimioppiva koulu on yhteinen visio ja että strategia antaa mahdollisuudet vision vaatimien rakenteiden ja toimintamallien kehittymiselle. Tiimioppiva koulu rakennetaan yhdessä tekemällä – johto toimii projektissa tiimivalmentajan ja -liiderin roolissa.

 

Tiimioppivan koulun saamat hyödyt:

 • Tiimiakatemia® menetelmä tukee peruskouluissa uudistuneen opetussuunnitelman linjauksia ja antaa työkaluja sen toteuttamiseen.
 • Ammatillisessa koulutuksessa se vastaa reformin mukanaan tuomiin uudistuksiin, kuten osaamisperusteisuuteen, työelämälähtöisyyteen ja ohjaamisen tarpeeseen.
 • Menetelmän avulla on saatu tuloksia opiskelijoiden ja opettajien viihtyvyyden ja työmotivaation lisääntymisenä.
 • Ammatillisessa koulutuksessa menetelmän avulla on kasvatettu valmistuneiden työllistymisprosenttia.
 • Opiskelijat saavat jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten ongelmanratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, vuorovaikutustaitoja ja aktiivisen toimijan asenteen.
 • Menetelmässä käytettävät pari- ja tiimityöskentelymallit edesauttavat opettajien ja johdon yhteistyötä ja kasvattavat yhteisöllisyyttä.
 • Menetelmä rohkaisee kokeiluihin jolloin opettajien ja opiskelijoiden tekemä kehitystyö vie koulua eteenpäin.
 • Kaikilla asteilla tapahtuva yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa monipuolistaa oppimisympäristöjä, synnyttää verkostoja ja vahvistaa työelämävalmiuksia.

 

Mitä tiimioppivan koulun luominen vaatii?

Rohkeutta, tahtoa, yhteistä visiota, strategisia ratkaisuja, muutosvalmiutta ja tarvittavan osaamisen hankkimista. Muutosta ei tarvitse tehdä yksin, eikä se ole ohimennen tehtävä projekti vaan pitkäjänteinen matka. Tiimioppimisen Startti– ja Tiimimestari– valmennukset antavat työkaluja ja osaamista tiimivalmentajana toimimiseen ja Tiimiakatemia® Menetelmän soveltamiseen.

Tiimiakatemia® sertifikaatti todistaa, että koulu käyttää tiimioppimisen menetelmiä ja sillä on sen käytön edellyttämät rakenteet ja tapa toimia. Sertifiointiprosessi sisältää toimintasuunnitelman, tarvittavat valmennukset, ohjauksen ja tuen, joita tarvitaan matkalla tiimioppivaksi kouluksi. Matka sertifioiduksi oppilaitokseksi on niille, jotka todella haluavat tehdä muutoksen kohti tiimioppivaa koulua – niin rakenteellisesti kuin asenteellisesti.

 

Lue tarinoita tiimioppimisen menetelmiä sovellutuksista:

Tiimioppiva peruskoulu: Ritaharjun koulu Oulu

Tiimiakatemia® Menetelmän avulla toteutetaan uudistunutta opetussuunnitelmaa: Lappeenrannan peruskoulut

Tiimioppiminen lukiossa: Tiimipolku Jyväskylän lyseon lukiossa

Tiimioppiminen ammattiopistossa: Rehtori Jari Jolkkonen, Riveria ammattiopisto Lieksa

Ammattikoulun opettajan tarina, muutos tiimivalmentajaksi: opettaja Pauliina Tokola

Tiimioppimisella saavutettuja tuloksia ammattikoulussa: opettaja Minna Busch

Lue lisää tarinoita tiimivalmentajien blogista: Tiimiakatemia® Underground

 

Tutustu valmennuksiimme:

Tiimiakatemia® Kipinä on yhden päivän valmennus, joka tarjoaa opettajille – sekä myös tarvittaessa oppilaille – uusia ideoita yrittäjähenkisyyden, omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen koulussa. Sopii koko työyhteisön valmennukseksi.

Tiimiakatemia® Tiimioppimisen startti– valmennus on viiden päivän perehdytys tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen. Se sopii koko työyhteisön valmennukseksi.

Tiimiakatemia® Tiimimestari – valmennus antaa tieto-taidon toimia tiimivalmentajan roolissa ja soveltaa tiimioppimisen menetelmää omassa toimintaympäristössä.

Tiimiakatemia® Ihmevalmentaja – valmennus on jatko-ohjelma Tiimimestari- valmennuksen käyneille. Se syventää osaamista kohti yhteisön tiimioppimisen kulttuurin rakentamista.

Tiimiakatemia® sertifiointi – sertifioi osaamisesi tai koko organisaatiosi tiimivalmentamisen osalta!

 

Tilaa ilmainen Opettajasta tiimivalmentajaksi- opas, joka opastaa sinut ensimmäisten askeleiden ottamiseen tiimivalmentajana:

Opettajasta tiimivalmentajaksi: kokeile tiimioppimista! -opas