Opettaja, ota tiimioppiminen opetustyön tueksi!

Ota tiimioppiminen osaksi työkalupakkiasi, kehitä omaa opettajuuttasi ja luo yhteisöllisempää, osallistuvampaa ja aktiivisempaa oppimisen ilmapiiriä koulutusasteesta tai -alasta riippumatta!

Tiimioppiminen vahvistaa sekä opettajan että oppijan motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta

Mikä opettajan työssä on merkityksellistä? Moni vastaa lapset, nuoret tai oppijat – ne keiden eteen ja keiden kanssa päivittäistä työtä tehdään. Vuorovaikutus, kohtaaminen, oppimisen ilo, ihmisenä kasvaminen ja osaamisen kehittymisen näkeminen muodostavat työn arvon. Silti juuri nämä seikat uhkaavat nykypäivänä kadota työstä.

Tiimioppiminen on keino toteuttaa opettajan työtä säilyttäen sen mielekkyys ja merkityksellisyys.

Tiimioppiminen voi vastata muun muassa näihin opetustyön haasteisiin:

 • Oppijoita on vaikea innostaa, motivoida ja sitouttaa oppimiseen.
 • Arjessa ei ole tarpeeksi aikaa kohtaamiselle, kuulluksi tulemiselle ja läsnäololle.
 • Luokkien tai ryhmien yhteisöllisyydessä ja oppijoiden yhteistyötaidoissa olisi parantamisen varaa.
 • Laaja-alaisten taitojen, kuten vuorovaikutustaitojen, itseohjautuvuuden ja tiedon soveltamisen taitojen opettaminen perinteisillä opetusmenetelmillä muun opetustyön lomassa on haastavaa.
 • Oppivelvollisuusiän ylittäneet opiskelijat keskeyttävät opintonsa.

Tiimioppiminen vahvistaa sekä opettajan että oppijan motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta

Tiimioppiminen on aktiivista yhdessä oppimista ja tekemistä. Koska tiimioppiminen nojaa vahvasti vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen, syntyy tilaa kohtaamiselle, kuulluksi tulemiselle ja läsnäololle, eli monille elementeille, jotka tukevat niin oppijoiden kuin opettajien hyvinvointia, motivaatiota ja merkityksellisyyttä.

Kevyempi työtaakka ja paremmat oppimistulokset – tiimioppimisen -ja valmentamisen avulla se on mahdollista!

Tiimioppimisessa keskiössä ovat oppijat ja tiimi, ei opettaja. Opettaja ei siis välttämättä toimi oppijoiden tiedon pääasiallisena lähteenä, vaan siirtyy tiimivalmentajaksi, joka valmentaa tiimiä heidän oppimisprosesissaan. Tällöin opiskelijat oppivat vahvemmin ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Valmentaja tuo oppimisprosessiin pedagogiset valmiudet ja hyödyntää kerryttämäänsä tietotaitoa oppijoiden ikä- ja osaamistaso huomioiden.

Soveltamalla tiimioppimista opettajan työssä, voit 

 • saada aikaan parantuneita oppimistuloksia
 • kasvattaa oppijoiden motivaatiota ja innostusta
 • huomioida paremmin erilaisten oppijoiden erilaiset oppimistyylit
 • vähentää omaa työtaakkaa oppijoiden ottaessa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja tiedonhankinnasta
 • parantaa oppijoidesi opintojen läpäisyprosenttia
 • kehittää oppijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työelämätaitoja sekä muita laaja-alaisia taitoja
 • vahvistaa myös omia tiimityötaitojasi ja hyödyntää osaamista organisaatiotasolla ja omissa työtiimeissä.

Katso webinaaritallenteelta kolmen tiimivalmentajana toimivan opettajan ajatuksia ja käytännön kokemuksia arjesta peruskoulussa, ammattiopistossa ja lukiossa.

Minna Kesti
“Opettaja valmentajana on ajattelutapa. Se ei ole rooli tai viitta, jonka voi jossain hetkessä pukea päälleen, vaan kokonaisvaltainen muutos ajattelussa, miten näkee itsensä, oppijat ja koulun.”
Minna KestiPohjois-Ritaharjun koulun tiimivalmentaja ja luokanopettaja.
Nina Vaarasuo
“Tämä tiimihomma on vienyt ihan mukanaan. Aivan upeaa huomata, kuinka esimerkiksi luokkamme pikkutiimit toimivat ja miten ne hyödyttävät ihan jokaista tiimin jäsentä. Täytyy myöntää, että koen kyllä oman työkuormani selvästi vähentyneen, kun lapset ovat oppineet niin valtavasti tiimtyön taitoja.”
Nina VaarasuoEdvin Laineen koulu, Iisalmi. Erityisluokanopettaja ja tiimivalmentaja.
Jussi-Pekka Räsänen
"Koen, että tällainen lähestymistapa hyödyntää myös asiakaspalveluhenkisyyttä, joka on tärkeää meidän alalla. Olen saanut palautetta, että onpa hyvä kun on juteltu, niin ossaa noiden asiakkaidenkin kanssa jutella. Luontaista ulosantia, ja keskustelukulttuuria on pystytty edistämään, sekä lisäämään itsevarmuutta."
Jussi-Pekka RäsänenLogistiikka-alan opettaja, Savon ammattiopisto
Niina Sivonen
”Vaativan erityisen tuen opiskelijat voivat tarvita paljon tukea pohdintaan, mutta heidän ajatuksensa on tärkeää saada osaksi prosessia, jotta he voivat jäsentää omaa rooliansa oppimisprosessissa. Opiskelijat voivat siis kokea olevansa subjekti, toimija, tai muiden ohjaama eli objekti, jolloin passiiviseen vastaanottajan rooliin asettuminen on helppoa”.
Niina SivonenYTO-opettaja, Ammattiopisto Luovi

Mistä lähteä liikkeelle, kun haluat hyödyntää tiimioppimista työssäsi?

Yksinkertaisimmillaan tiimioppimisen aloittaminen onnistuu tekemällä arjessa pieniä asioita uudella tavalla. Voit aloittaa matalalla kynnyksellä tutustumalla maksuttomiin materiaaleihimme tai hypätä suoraan syvään päähän Tiimimestari® -valmennuksessa

Maksuton opas: Opettajasta tiimivalmentajaksi
Ota haltuun tiimioppimisen perusteet ja katso käytännönläheinen kahdeksan viikon tiimioppimisen kokeiluun ohjaava runko. Lataa opas alta.

Maksuton e-kirja: Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen YTO-opetuksessa tiimioppimisen menetelmillä
Lue, kuinka ammattiopisto Luovin opettaja on soveltanut tiimioppimista omien erityisoppijoidensa kanssa. Lataa e-kirja alta.

Maksuton verkkokurssi opettajille
Ymmärrä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen mahdollisuudet ja mitä ne voisivat sinun työssäsi tarkoittaa. Kurssi koostuu lyhyistä sisältökokonaisuuksista, joihin voit perehtyä täysin oman aikataulusi mukaan.

Tutustu verkkokurssiin

Erikoistu tiimivalmentamiseen Tiimimestari® -valmennuksessa

Tiimimestari® -valmennus on ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus, jonka aikana erikoistut tiimitoiminnan, dialogin, yhdessä oppimisen ja yhteiskehittämisen valmentajaksi – Tiimivalmentajaksi! Kaikki tämä tapahtuu aktiivisesti kokeilemalla, tekemällä ja yhdessä ajattelemalla, eli käymällä dialogia muiden osallistujien kanssa.

 • Perehdyt kokonaisvaltaisesti tiimien ja yhteisöjen oppimiseen sekä siihen, kuinka voit soveltaa tiimivalmentamista omassa opetustyössäsi.
 • Opit keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä, saada aikaan yhteisöhjautuvuutta ja mahdollistaa osallistavan toimintatavan.
 • Saat työkaluja ja arjessa sovellettavia käytänteitä jotka tukevat opetus-, johtamis- ja kehittämistyötä.
 • Harjoitat tiimivalmentajana tarvittavia taitoja kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja innovointitaitoja, sekä saat varmuutta omien vahvuuksien hyödyntämiseen työssäsi.

Lue lisää: 

Kun oivallus muuttaa oman työn: Minä haluan valmentaa!
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Kysyttävää tiimioppimisen aloittamisesta tai Tiimimestari® -valmennuksesta? Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Tutustu Tiimimestari® -valmennukseen ja katso videolta, kuinka se eroaa muista valmennuksista

Erikoistu tiimivalmentamiseen Tiimimestari® -valmennuksessa

Tiimioppiminen ja opettaja tiimivalmentajana

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tiimioppimisessa on kyse vuorovaikutteisesta ja aktiivisesta yhdessä oppimisesta. Tiimioppimisen ytimessä on sosio-konstruktivistinen tiedonkäsitys, jossa keskeistä on oppijoiden yhdessä ajattelu eli dialogi. Dialogissa yhdistyy eri tietolähteiden ja kokemusten tarkastelu, arviointi ja yhdistely. Oppimisprosessin keskiössä ei ole opettaja vaan oppijat ja tiimi.

Kun oppijat toimivat tiimeissä, opettaminen muuttuu tiimivalmentamiseksi. Se on tiimien ja yksilöiden oppimisen tukemista valmentamisen keinoin ja oppimisprosessin muotoilua yhdessä oppijoiden kanssa. Koska tiimioppiminen nojaa vahvasti vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen, syntyy tilaa kohtaamiselle, kuulluksi tulemiselle ja läsnäololle, eli monille elementteille, jotka tukevat niin oppijoiden kuin opettajien hyvinvointia, motivaatiota ja merkityksellisyyttä.

Tiimioppimisen perusrakenne jakautuu kolmeen osaan: dialogiin, tekemiseen ja tiedonhankintaan. Ne ovat toinen toistaan tukevia ja ruokkivia osia – tietoa tarvitaan, jotta voidaan soveltaa sitä käytäntöön. Käytännön tekeminen synnyttää kokemuksia ja näiden kokemusten, hankitun tiedon, omien oivallusten ja ajatusten jakaminen dialogissa mahdollistaa koko oppimistiimin yksilöiden oman oppimisen.

Katso video: Mitä tiimioppiminen on käytännössä oppilaiden kanssa

Videolla tiimivalmentaja Minna Erkko kertoo yksinkertaisen letunpaisto -esimerkin kautta, mitä tiimioppiminen voi tarkoittaa luontoalan opiskelijan näkökulmasta (kesto 9 min 50 s).

Tiimioppimisessa ei ole kyse pelkästään ryhmässä tehtävästä työskentelystä, vaan vuorovaikutuksellisesta toiminnasta, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta. Siinä missä ryhmätyötä tehdessä jokainen voi suorittaa oman vastuualueensa pitkälti yksin, tiimioppimisessa tarvitaan yhteistä ajattelua, dialogia, tekemistä ja tekemisen reflektointia.

Tiimioppimisessa opettaja siirtyy tiimivalmentajaksi, joka valmentaa tiimiä heidän oppimisprosesissaan. Tiimivalmentajan rooli ei tarkoita aiemman osaamisen hylkäämistä vaan päinvastoin: valmentaja hyödyntää kaikkea tietotaitoa, jota hänelle on kertynyt aiemmassa opetustyössä, opiskeluissa ja omassa elämässä. Vaikka valmentavassa opettajuudessa opettaja ei välttämättä toimi oppijoiden tiedon pääasiallisena lähteenä, hyödyntää hän silti alan tuntemustaan ja kokemustaan oppijoiden tukemisessa, sekä tuo oppimisprosessiin pedagogiset valmiudet.

Lue: Hoitaako opettaja tehtäväänsä, jos hän toimii valmentavalla otteella?

Tiimioppimista voidaan soveltaa kaikenlaisessa opetustyössä, mukauttaen toimintaa oppimisympäristö, oppijoiden ikä ja tiimin kehitysvaihe huomioon ottaen. Parhaimmillaan oppimistiimit ovat kasassa pidemmän ajanjakson, kuten kuukausia tai vuosia, jolloin vahva luottamus ja tiimihenki mahdollistuu. Projektitiimit voivat puolestaan olla elinkaareltaan lyhyempiä, kuten päiviä, viikkoja tai kuukausia. Oleellisinta on pyrkiä mahdollistamaan tiimissä oppiminen niissä aikaraameissa, jotka käytettävissä on.

Lue lisää blogista:
Tiimioppiminen alakoulussa: Yhteisopettajuutta, pesäryhmiä, dialogin treenausta

Lukio-opinnot tiimioppimalla: Opiskelijoiden kokemuksia 

Miten tiimioppiminen toimii SOTE-alan ammatillisessa koulutuksessa?

Rohkeasti kokeilemalla! Uudenlaiset oppimismenetelmät voivat aluksi herättää ihmetystä, mutta opiskelijoiden kokemukset tiimioppimisesta ovat pääasiassa positiivisia.

“Tulihan sieltä ihmettelyä, että on tämä touhua tämä tämmöinen ringissä istutaan ja jokkaisella pitäisi olla jottain sanottavaa. Että mikä on, kun ei voi vain olla hiljaa. Tehtävänanto on se, mikä ratkaisee. Todella hyvin saa sillä opiskelijat tekemään, jopa ne haastavammat.”

Lue koko tarina Savon ammattiopiston logistiikka-alalta: Aktiivisen oppimisen käynnistäminen: Mikä on, kun ei voi vain olla hiljaa?

Katso, mitä AhlmanEdun opiskelijat Noora ja Sanni sanovat tiimioppimisesta ja tiimivalmentajan roolista

Kysyttävää?

Soita tai laita viestiä, niin jutellaan lisää!

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja
Blogi

Lue aiheesta lisää

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Tiimioppiminen on työskentelytapa ja toimintamalli. Tiimioppiminen ei ole pelkästään tehtävien…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Toiveenanne on parantaa sekä tiimien tuloksellisuutta että työhyvinvointia. Valitsetteko koulutuksen…