Kestävä johtajuus ei ole uusi termi tai vähän kirjoitettu aihe. Googlaamalla ”kestävä johtajuus” luettavaksi tarjoillaan 1600 löytöä. Vastaavalla englanninkielisellä hakutermillä ”sustainable leadership” tuloksia rävähtääkin ruutuun jo lähes 400 000.

Myönnetään, emme lukeneet kaikkia tekstejä.  

Iso osa kestävää johtajuutta käsittelevistä teksteistä linkittää kuitenkin sen tavalla tai toisella keskusteluun kestävästä kehityksestä ja miksipä ei.

Kehityksellä tarkoitetaan mm. asioiden muuttumista ajan myötä. Liittämällä eteen sanan kestävä, voidaan viitata toimintaan, joka ei aikojen saatossa kulu vaan muuttuu pysyväksi osaksi toimintaa.

Muutetaan siis asioita juurruttamalla ne osaksi toimintaa – pysyvästi – siten että tulokset hyödyttävät niin yksilöä kuin ympäröivää maailmaa.

Kestävä johtaja = valmentava johtaja 

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa, tarkastellaan myös toiminnan muutoksia eri konteksteissa: suhteessa ympäristöön, talouteen tai sosiaalisesti kestävään työelämään.

Me Tiimiakatemia Globalilla tarkastelemme kestävyyttä erityisesti sosiaalisesti kestävän työelämän kautta sekä johtajan roolin näkökulmasta.

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen periaatteita ja tukea tiimioppivan yhteisön syntyä.

Yhteisön pysyminen toimintakykyisenä edellyttää, että yhteisöllä on kyky oppia yhdessä.

Oppimista pitää tapahtua juuri yhdessä, muuten yhteisötason kehitys on liian hidasta. Yhdessä oppiminen ja tiedon rakentaminen luovat pohjan ratkaisujen syntymiselle, muutoskyvykkyydelle ja uuden kehittämiselle. Tiimioppiminen tarkoittaa yksilöiden oppimista tiimeissä ja sitä kautta yhteisötasolla.

Dialogi on yksi tärkeimmistä valmentavan johtajan työkaluista. Dialogi mahdollistaa yhteisön kohtaamisen, ajatusten ja tunteiden sanoittamisen, haasteiden yhdessä ratkomisen, kaikkien osallistujien tietojen ja taitojen hyödyntämisen sekä yhdessä ajattelemisen.

Mukaillen Willian Isaacsin ajatuksia, dialogin periaatteita ovat:

  • avoin ja toisen kohtaava kuuntelu
  • toisen ihmisen, erilaisuuden ja ajatusten kunnioitus  
  • omien ajatusten ja tunteiden rehellinen sanoittaminen
  • pidättäytyminen kiireestä muodostaa mielipiteitä ja arvioita, eli odottaminen. 

Monissa yhteisöissä tällainen aito, toisen kohtaava vuorovaikutus kangertelee. Emme malta kuunnella, mitä toinen oikeasti tarkoittaa tai emme uskalla sanoittaa ajatuksiamme ääneen.

“Dialogin harjoittelu on keino vahvistaa tiimin ja yhteisön keskinäistä luottamusta”, tiimivalmentaja Tiina Mätäsjärvi korostaa.

Valmentava johtaja toimii omien vahvuuksiensa kautta 

Valmentava johtaja mahdollistaa muiden onnistumisen antamalla tilaa yhteisohjautuvuudelle, yhteisen äänen esiin nostamiselle ja henkilöstön potentiaalin hyödyntämiselle. Tiimivalmentaja nimittäin ajattelee, että jokaisella yksilöllä on jotain sellaista ainutlaatuista osaamista, josta voi olla apua yksilölle ja yhteisölle. Tämä lisää yksilöiden välistä kunnioitusta ja jokaisen työntekijän ainutlaatuisuus tulee näkyviin.

Valmentava johtaminen vaatii johtajalta itsetuntemusta ja kykyä hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa mallia toimia johtajana, vaan palautteen, reflektoinnin ja itsensä kehittämisen kautta muotoutuu itselle ja omaan yhteisöön toimivin tapa.

Siksi johtamisessa tarvitaan avoimuutta kohdata itsensä, vahvuuksineen ja heikkouksineen.

Valmentajan rooli myös muuttuu sitä mukaan, kun tiimin kyvykkyys kasvaa ja toiminta kehittyy. Valmentava johtaminen onkin jatkuvaa oppimista. Kun johtaja itse haastaa itsensä kehittymään ja kasvamaan, se kannustaa koko yhteisön ylläpitämään oppimisen mielenmallia.

Kestä, kestä johtaja vai kestävä johtaja

Sosiaalisesti kestävää työelämää ja tiimioppivaa organisaatiota voi kuitenkin johtaa vain, jos johtaja itse voi hyvin.  Varalan urheiluopistolla Tampereen sydämessä työskentelevä tiimivalmentaja Jari Salmi on liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija. Hän on oman kokemuksensa kautta havainnut, että kestävän johtamisen ydin on fyysisessä hyvinvoinnissa.

“Fyysinen hyvinvointi rakentuu levosta, ravinnosta ja liikunnasta. Fyysinen hyvinvointi taas tukee psyykkistä hyvinvointia. Oman johtamisen ymmärtämisessä pääsee paljon syvemmälle, kun ymmärtää tämän kokonaisuuden. Jos johtaja on itse jaksamisen äärirajoilla, on vaikea nähdä häntä työhyvinvoinnin johtajana”, Jari toteaa. 

Tiina Mätäsjärvi työskentelee Tiimiakatemia Globalin tiimivalmentajana, minkä lisäksi hän on myös urheiluvalmentaja. Tiinalla on monipuolinen kokemus tiimien, yhteisöjen ja johtajien valmentamisesta ja häntä innostaa se, miten johtajuusosaamisesta puhuttaessa huomioidaan päänsisäisen maailman lisäksi myös fyysinen puoli.

Moni ehkä tunnistaakin tilanteen, jossa oma keho ja mieli ovat niin kierroksilla, että jatkuvasta suorittamisesta on tullut totuttu tapa ja kiireestä itseään toistava mantra. “Jos oma jaksaminen ei ole kunnossa, ei meillä ole voimavaroja pysähtyä aidosti kuuntelemaan toista”, Tiina miettii. 

Johtajalle kuunteleminen ja pysähtyminen ovatkin tärkeimpiä tekoja, mitä johtajana voit tehdä.

Valmentava johtaja kykeneekin mm.

  • ylläpitämään omaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
  • nostamaan esiin kaikkien työyhteisön jäsenten ääneen
  • lisäämään kaikkien työyhteisön jäsenten vaikuttamisen mahdollisuuksien
  • osallistamaan kaikki työyhteisön jäsenet toimintaan,
  • huomioimaan ja kunnioittamaan työyhteisössä vallitsevia moninaisia ajatuksia ja ideoita
  • luomaan kulttuurin, jossa kaikilla on lupa ajatella eri tavalla ja uusista näkökulmista, sekä uskallusta nostaa nämä yhteisen ajattelun keskiöön.

 

Miten sitten kehittää omaa valmentavaa johtajuutta?

Oppivan yhteisön metataidot” -johtamisvalmennuksessa sukellamme valmentavan johtajuuden ytimeen aloittamalla matkan sinusta johtajana – omasta itsetuntemuksestasi sekä omien vahvuuksien ja kehittämisenkohteiden tunnistamisesta. Siitä siirrytään seuraavalle tasolle yhteisöön ja sen työkyvyn sekä yhdessä oppimisen mahdollistamiseen. Näissä eri osa-alueissa kehittymistäsi tukevat Deep Leadin®, Varalan urheiluopiston ja Tiimiakatemia Globalin valmentajat.

Deep Lead® on kehittänyt 26 vuoden tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön perustuvan Syväjohtamisen viitekehyksen, joka tukee jatkuvaa oppimista. Deep Lead johtamisprofiilin pohjalta saat henkilökohtaista palautetta sekä koko valmennusmatkan ajan rinnallasi kulkee Deep Lead Acedemy -virtuaalivalmentajan. Virtuaalivalmentaja hyödyntää ja analysoi muun muassa 360-palautteen tuloksia ja auttaa löytämään omat kehitystavoitteet.

“Tekoälyä hyödyntävä virtuaalivalmentaja mahdollistaa hyvin konkreettisesti omien johtamistaitojen kehittämisen ja toimintakulttuurin muutoksen. Se kehittää omaa itsetuntemusta muun muassa omista vuorovaikutustaidoista. Parasta siinä on joustavuus – voit hyödyntää eri työkaluja ja tehtäviä juuri sinulle sopivissa hetkissä”, Deep Leadin toimitusjohtaja Tommi Kinnunen kuvailee.

Fyysisinä valmentajina valmennuksessa toimivat kaksi tiimioppimisen ja hyvinvoinnin valmentajaa, jo edelle esitellyt Jari ja Tiina. Valmennuksen aikana sinulle luodaan hyvinvointiohjelma oman jaksamisen tueksi ja valmennuksen lähipäivien aikana pääset käytännössä harjoittelemaan tiimioppimisen sekä valmentavan johtamisen käytänteitä.

“Tämän valmennuksen iso anti tulee olemaan vertaiset eli muut johtajat, joiden kanssa tätä valmennusmatkaa kuljetaan”, toisena valmentajana toimiva Tiina sanoittaa. Johtajan työ on monesti yksinäistä, joten kokemusten ja ajatusten jakaminen oman yhteisön ulkopuolelta tulevien vertaisten kanssa on arvokasta oman työn kehittämisen näkökulmasta. 

“Tämä valmennus nostaa faktat esille omasta tekemisestä – ja sitä kautta mahdollistuu aito muutos”, ohjelman valmentaja Jari kiteyttää.

Tutustu valmennuksen sisältöön ja varaa paikkasi kestävien johtajien joukkoon tästä.

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Kestävä johtajuus tiimioppivan työyhteisön mahdollistaja
Kestävä johtajuus tiimioppivan työyhteisön mahdollistaja

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Tiimioppiminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kouluihin
Tiimioppiminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kouluihin

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Opettajatiimit ovat oppijoita varten
Opettajatiimit ovat oppijoita varten

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Tiimeillä tuetaan työhyvinvointia
Tiimeillä tuetaan työhyvinvointia

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Vieraskynä Minna Kesti: Maailma muuttuu, muuttuuko koulu.
Vieraskynä Minna Kesti: Maailma muuttuu, muuttuuko koulu.

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Uudenlaista yhteistyökulttuuria lukioon – kuusi vinkkiä arjen kehittämistyöhön
Uudenlaista yhteistyökulttuuria lukioon – kuusi vinkkiä arjen kehittämistyöhön

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…