Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti tuhansia, mutta onnistuakseen jokaisen tiimin tulee luoda oma menestysreseptinsä. Sen ainekset koostuvat niin yhteisistä käytänteistä, pelisäännöistä, rooleista, jaetuista tavoitteista kuin keskinäisestä luottamuksesta ja yhdessä nauramisesta myös vaikeuksienkin edessä.

Me uskomme, että menestysreseptin tärkein ainesosa on yhdessä oppiminen – tiimioppiminen.

 

Tiimioppiminen on tiimityön suola

Tiimioppiminen on nimensä mukaisesti yhdessä oppimista, jossa tiimi toimii yksilön oppimisen välineenä. Tiimioppiminen perustuu muun muassa Peter Sengen The Fifth Discipline -kirjassa esitettyihin oppivien organisaatioiden käytänteisiin, mutta ammentaa oppinsa myös monista muista lähteistä. Tiimiakatemia Global on valmentanut tiimioppimista käyttäviä organisaatioita ja valmentajia jo yli 25 vuoden ajan. Tiimioppimista toteutetaankin lukuisissa kouluissa ja yrityksissä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lue tarkemmin Kuinka tiimioppivaa kulttuuria rakennetaan

Tiimioppiminen luo yhteisöllisyyttä. Sen avulla tiimiläiset laajentavat ja syventävät omia näkemyksiään. He tutkivat yhdessä vaikeitakin asioita ja rakentavat yhteistä ymmärrystä. Joissakin organisaatioissa sitä käytetään myös tiimien perustamisvaiheessa tiimien rakentamiseen. Pitkäkestoinen oppiminen synnyttää tiimiläisten välille luottamusta lisäten mm. työyhteisön sosiaalista hyvinvointia.

Tiimioppimisen aikaansaamiseksi keskeisessä roolissa on dialogi. Ideoiden, näkemysten, kokemusten ja opittujen asioiden jakamisessa käytetään siis avuksi kahden tai useamman ihmisen välistä vuoropuhelua – dialogia. Kyseessä on taito, jossa korostuu mm. kyky kuunnella ja puhua, tuottaa aitoa ja vilpitöntä puhetta, kunnioittaa toisia ja heidän näkemyksiään sekä tunnistaa taustalla vaikuttavia voimia niin itsessä, muissa kuin tiimin toiminnassa.

Tiimioppiminen toimii siellä missä tiimitkin

Tiimioppimista voidaan hyödyntää mitä moninaisimmissa ympäristöissä ja tilanteissa, joissa tehdään työtä tiimeissä, halutaan vahvistaa yhteistyötä ja tavoitellaan parempaa tulosta ja työhyvinvointia.

Yritysmaailmassa tiimioppiminen toimii mm. asiantuntijoiden keinona kehittää uusia innovaatioita, jakaa tietoa, ratkaista laaja-alaisia ja monimutkaisia ongelmia tai pienempiä työyhteisön sisäisiä haasteita ja sen avulla tuetaan työntekijöiden jatkuvaa oppimista ja yrityksen muutoskyvykkyyttä.

Lue lisää blogeista: Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana;Tiimioppiminen on toimintakulttuurin muutoksen liima

Oppilaitosympäristössä tiimioppimista voidaan hyödyntää sekä työyhteisön sisäisen kehittymisen ja tiedonjakamisen tukena (kuten kuvattu yllä), kuin myös osana koulun valitsemaa pedagogista lähestymistapaa (tiimipedagogiikka). Tällöin esimerkiksi opiskelijat ”altistetaan” tiimioppimisen ilmiölle.

Lue lisää blogeista: Oppimisen mahdollistaminen YTO-opetuksessa tiimioppimisen menetelmin; Tiimioppiminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kouluihin.

Tiimioppiminen tukee montaa tarkoitusta

1. Tavoitteiden saavuttaminen

Tiimityössä keskeistä on yhteinen päämäärä, joka ohjaa tiimin toimintaa. Tähän tulisi olla jokaisen tiimin jäsenen sitoutunut, jolloin yhteinen tavoite motivoi työskentelemään sen tavoittamiseksi.

Tiimi koostuu erilaisista henkilöistä, joilla on erilaisia taustoja, taitoja ja näkemyksiä. Erilaisuudet tuovat tiimioppimiseen rikastuttavan elementin, sillä toisilta oppiminen laajentaa jokaisen tiimiläisen näkökulmia ja ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Moninaiset näkökulmat auttavat kehittämään monipuolisia ratkaisuja ja auttavat vastaamaan kompleksisiin ongelmiin ja saavuttamaan tavoitteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan laaja-alaista ja systeemistä tarkastelua.

Toimivassa tiimioppimisessa, jokainen tiimin jäsen tuo oman osaamisensa ja näkemyksensä osaksi ratkaisun luomista. Tällöin myös jokainen tiimin jäsen kokee tulleensa kuulluksi ja olevansa osa ratkaisun luomista. Tämä taasen tukee yksilön sitoutumista ja tunnetta työn merkityksellisyydestä.

2. Yksilön osaamisesta koko yhteisön osaamista ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen

Tiimioppimisen avulla tiimin jäsenet jakavat arjessa oppimiaan tietoja ja taitoja keskenään. Tällöin yksilön osaamisesta tulee koko yhteisön osaamista ja yksilön kehittyminen tukee koko yhteisön kehittymistä. Tiedosta ja osaamisesta tulee yhteistä, eikä se jää kenenkään yksittäisen ihmisen omaisuudeksi tai taakaksi. Kyse on kuin ”ikiliikkujasta”, sillä tämä kierre jatkuu ja jatkuu. Tiimioppimisen kautta sekä yksilön että yhteisön kehittyminen kiihtyy ja monikertaistuu.

Tiimioppiminen on luontainen asiantuntijan tapa oppia. Asiantuntijat – esimerkiksi opettajat, myyntitykit ja johtajat – työskentelevät usein abstraktien ideoiden maailmassa. Niiden jäsentäminen ja jakaminen muiden kanssa onkin aikuisoppimiseksi kutsuttua oppimista ja toistuessaan säännöllisesti voidaan puhua jatkuvasta oppimisesta. Asiantuntija haluaa oppia vertaistensa kanssa, saada vastakaikua omille kokemuksilleen ja synnyttää yhdessä uusia ideoita.

Tiedon ja opitun jakaminen mahdollistaa sen, että kaikki hyödyntävät toistensa osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä vahvistaa toimivan tiimityön yhtä keskeisintä piirrettä, eli tiimin jäsenten keskinäisriippuvuutta.

3. Luovuuden ja innovaatioiden synnyttäminen

Tiimioppiminen edistää luovuutta ja innovointia. Kun erilaiset ajatukset ja näkökulmat yhdistyvät, syntyy uusia ideoita ja ratkaisuja. Tiimin monimuotoisuus toimii voimavarana, kun pyritään löytämään ennennäkemättömiä ratkaisuja ongelmiin. Uuden tiedon luominen edellyttää rohkeutta kokeilla uutta ja avointa asennetta erilaisille näkemyksille.

Tiimioppiminen luo kulttuurin, jossa tiimin jäsenet pyrkivät jatkuvasti parantamaan omaa osaamistaan ja tiimin toimintaa. Tämä jatkuva kehitys auttaa tiimiä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja vastaamaan tehokkaasti asetettuihin tavoitteisiin.

4. Konfliktien ratkaiseminen

Koska tiimioppimisen ytimessä on dialoginen vuorovaikuttaminen, tiimioppiminen kannustaa avoimeen vuoropuheluun. Tämä avoimuus auttaa tunnistamaan konfliktien juurisyitä ja antaa mahdollisuuden käsitellä niitä rakentavalla tavalla. Tiimin jäsenten välillä tapahtuva avoin keskustelu voi edistää konfliktien ratkaisemista ennen kuin ne kasvavat suuremmiksi ongelmiksi.

Tiimioppimisen käytänteet soveltuvat myös hyvin esimerkiksi eri sidosryhmien tai organisaatiossa siiloutuneiden yksiköiden ja tiimien väliseen konfliktin ratkaisuun. Tällöin tiimioppimisessa korostetaan omien puolustusmekanismien tunnistamista, toisten näkökulman syvällistä ymmärtämistä ja myös edes osittain osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä.

Organisoi ja valmenna tiimioppimista

Käytetiinpä tiimioppimista mihin hyvänsä tarkoitukseen, tulee sen toteutumista organisoida pitkäkestoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiimin dialogikeskusteluille tulee raivata aikaa kalentereista. Kiireisessä työyhteisössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tiimin jäsenet tapaavat dialogin merkeissä vaikkapa kolme tuntia kerran kuukaudessa.

Tiimioppimista voidaan tehostaa valitsemalla tiimille oma tiimivalmentaja. Hänen tehtävänään on fasilitoida tiimin dialogia, tuoda siihen uusia näkökulmia ja kannustaa tiimin jäseniä syventämään oppimistaan. Tiimivalmentaja työskentelee tiimin kanssa pitkäkestoisesti ja näin ollen valmentaa tiimiä useiden tapaamisten ajan, joskus jopa vuosia. Tiimivalmentajana voi olla organisaation sisäinen valmentaja tai ulkopuolinen asiantuntija. Joissakin tapauksissa tiimin esihenkilö voi myös toimia tiimivalmentajan roolissa.

Kannattaako tiimioppimiseen panostaa?

Kyllä.

Tiimioppiminen ei ole poikki-ja-pinoon -oppimista, vaan vähitellen etenevä prosessi. Ideat, ajatukset, luottamus ja kaikki muu syntyvät ajan kanssa. On selvää, että hyvä tiimioppiminen mahdollistaa tietojen ja taitojen jakamisen. Tiimissä on vähemmän henkilökonflikteja ja enemmän luottamusta. Tavoitteetkin on luotu yhteisymmärryksessä ja jokainen ymmärtää ne suurin piirtein samalla tavalla. Tämä näkyy työn arjessa: opettajat saavat työnsä tehtyä, oppilaat oppivat ja asiantuntijat saavat väännettyä projektinsa vähemmällä säätämisellä kuntoon. Tiimioppiminen tuo mukanaan myös enemmän sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä ja yhdessä nauramista niin onnistumisille kuin ongelmille.

 

Haluatteko oppia hyödyntämään tiimioppimista osana organisaatiotanne? Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan siitä, miten voisimme olla teille avuksi. Esimerkiksi Tiimikipinä tai Tiimistartti voisivat olla hyviä kokonaisuuksia lähteä liikkeelle.

Haluatko oppia valmentamaan tiimioppimista? Tule mukaan Tiimimestari® -valmennukseen!

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Tiimejä on kaikkialla. Syitä, miksi tiimi on olemassa, on varmasti…