Tiimiakatemia® menetelmä

Tiimiakatemia® menetelmä

 

Tiimiakatemia® menetelmä on koulutus- ja kehitysmenetelmä jota voidaan käyttää oppilaitoksissa ja yrityksissä. Sen ytimessä on tiimityöskentely, tekemällä oppiminen ja tiimioppiminen eli oppiminen yhdessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Menetelmä tarjoaa kestävän, testatun ja joustavan tavan saada ihmiset innostumaan ja treenaamaan omaa ammattialaansa sekä kaikkialla työelämässä tarvittavia dialogi-, tiimityö- ja tiedon soveltamisen taitoja. Se kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja uuden kehittämiseen, niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Menetelmää on käytetty jo yli 25 vuotta niin nuorisoasteen koulutuksessa kuin työelämän konkarien valmentamisessa. Sen käyttäjiä on 20 maassa. He ovat opettajia, kouluttajia, opiskelijoita, johtajia, tiiminvetäjiä ja yrittäjiä. Kaikkia heitä yhdistävä tekijä on kuuluminen tiimivalmentajien ammattikuntaan.

 

Käytännöllinen cocktail

Tiimiakatemia® menetelmä on moniulotteinen cocktail. Se on yhdistelmä erilaisista pedagogisista ja liike-elämän kehittämismenetelmistä. Cocktailissa korostuu kokonaisvaltainen oppiminen, käytännön tekeminen ja tiimityöskentely. Menetelmän ainutlaatuiset ideat on jalostettu soveltumaan koulu- ja yritysympäristöihin, joissa halutaan työskennellä tiimeissä ja saada aikaan tuloksia yhdessä.

Menetelmän sydämessä on sosiokonstruktivismi. Siinä oppija rakentaa (construct) itse omat ajatuksensa, ideansa ja asenteensa yhdessä muiden kanssa (social). Koska työ tekijäänsä opettaa ja teoreettisen tiedon toimivuutta ei voida testata luokkahuoneen seinien sisällä, korostaa menetelmä sosiokonstruktivismin lisäksi tekemällä oppimista. Erilaisten käytännön projektien ja toimeksiantojen tekeminen kehittää yksilön kokemusta, jota jaetaan yhdessä muiden kanssa. Näin yhdessä oppiminen ja yhdessä tekeminen muodostavat menetelmän perustat.

Tiimiakatemia® menetelmä on kuvattu ja mallinnettu monin eri tavoin. Menetelmän keksijä ja pääkehittäjä opetusneuvos Johannes Partanen on mallintanut sitä esimerkiksi työkalukuvausten ja prosessimallinnusten kautta. Lisäksi menetelmästä on kirjoitettu useita sitä eri näkökulmista käsitteleviä kirjoja.

 

Ainutlaatuisen käytänteet ja työkalut

Tiimiakatemia® menetelmä on saanut vaikutteita suuresta kirjosta eri alojen ideoita. Nämä ideat on otettu käyttöön ja niiden toimivuutta on testattu pitkäkestoisissa koulutus- ja valmennusohjelmissa. Näin ollen menetelmä ei ole kopio jostakin olemassa olevasta toimintamallista, vaan täysin omanlaatuisensa konsepti, jossa yksittäiset osat (esimerkiksi työkalut) muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Menetelmän perusrunko koostuu kolmesta päällekkäisestä prosessista: tiimioppimisesta, tekemällä oppimisesta ja teoriaohjelmasta. Tämän lisäksi käytössä on iso arsenaali erilaisia oppimisen työkaluja, kuten ”oppimissopimus”, ”oppimispäiväkirja”, ”oppimissolut” ja ”kompetenssimalli”. Työkalut ovat sovellettavissa eri ympäristöihin, joten jokaisella on mahdollisuus luoda juuri omaan toimintaympäristöönsä sopiva tapa toteuttaa menetelmää.

Tiimiakatemia® menetelmän keksijä Johannes Partaselle on myönnetty opetusneuvoksen arvonimi Suomen Presidentti Tarja Halosen toimesta hänen elämäntyöstään yrittäjyyden edistäjänä ja Tiimiakatemian keksijänä.

 

Maailmanluokan tuloksia

Tiimiakatemia® menetelmällä on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti 10 000 eri asteista käyttäjää. Se haastaa ottamaan vastuuta omasta kehittymisestä ja rohkaisee käytännön toimintaan. Menetelmän avulla synnytetään yrittäjämäistä asennetta.

 

Korkeakoulut ovat onnistuneet nostamaan yrittäjäksi ryhtymisen prosenttia kymmenkertaiseksi normaaliin liiketalouden koulutukseen verrattuna.

Toisen asteen oppilaitokset ovat kasvattaneet työllistymisprosenttiaan sekä luoneet yrittäjäintoa aloille, joissa yrittäjyys on lähes ainoa työllistymisvaihtoehto.

Perusopetuksessa on löydetty tapoja toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa, kehitetty yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista oppimista ja vahvistettu oppilaan vastuunottoa omasta oppimisprosessistaan.

Yrityksissä on kehitetty johtamisosaamista, parannettu yrityksen tuloksellisuutta ja pidetty yllä korkeaa työssä viihtymisen ja motivaation tasoa.

 

Lisätietoa menetelmästä:

Olemme laatineet oppaita tiimioppimisesta ja Tiimiakatemia® Menetelmästä kiinnostuneille – käy lataamassa omasi: Ladattavat materiaalit

Syvällisen katsauksen menetelmään saat Tiimivalmentajan ammattikirjoista.